Všeobecné obchodní podmínky

I. Všeobecná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost GIACOMINI CZECH, s.r.o., IČ: 63146606, DIČ: CZ63146606, se sídlem Norská 399/29, 460 01 Liberec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9247 jako prodávající a/nebo dodavatel a na straně druhé je kupující a/nebo objednatel, který může být i spotřebitelem (dále jen „kupující").

Kupujícím může být spotřebitel nebo prodejce.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Prodejcem se rozumí:

  • osoba zapsaná v obchodním rejstříku
  • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je prodejcem, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.

Odesláním závazné objednávky kupující stvrzuje, že akceptuje Všeobecné obchodní podmínky pro dodávku zboží stanovené dodavatelem. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito podmínkami, které jsou závazné pro obě strany.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrované značky, obchodního názvu, firemních log či patentů prodávajícího a/nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Cena zboží a způsoby platby

Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen.

Platbu za zboží je možné uskutečnit za hotové, převodem na účet, dobírkou. V případě plateb předem bude kupujícímu zálohová faktura doručena emailem, originál následně poštou.

II. PRAVIDLA OBJEDNÁVÁNÍ A EXPEDICE

Kupní smlouva je mezi stranami uzavřena v okamžiku doručení potvrzení o přijetí (akceptace) objednávky kupujícího dodavatelem, čímž vznikne dodavateli povinnost obstarat a dodat zboží, příp. související služby kupujícímu. Kupujícímu vznikne povinnost za toto zboží a související služby zaplatit dohodnutou cenu.

Objednávky jsou přijímány písemně, faxem, přes internet nebo osobně.

Na objednávkách je třeba uvádět u každé položky přesný kód zboží, počet požadovaných kusů a adresu dodání, je-li odlišná od adresy fakturační. Při zpracování objednávky je rozhodující kód zboží.

Na objednávce je třeba uvést jméno a telefon kontaktní osoby, se kterou je v případě nutnosti možné řešit nesrovnalosti v objednávce.

Dodavatel neprodleně po přijetí objednávky kupujícímu potvrdí přijetí této objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uvedenou kupujícím v uživatelském rozhraní Internetového obchodu či v objednávce.

Přijatá objednávka se expeduje a fakturuje ihned pokud je zboží skladem, to znamená, že není možné objednávky později měnit nebo doplňovat. Zboží je následně zasíláno dle Vaší specifikace přepravní službou, lze jej vyzvednout i osobně na provozovně. Pokud položka skladem není, expedice je provedena do 3 pracovních dnů.

Pokud část objednaného zboží není momentálně skladem, expedujeme standardně objednávku bez chybějících položek. Tyto položky expedujeme ihned po naskladnění chybějícího zboží.

Způsob platby a doprava

Odběr zboží je možný osobně, nebo přepravní službou.

Dodací lhůta se v závislosti na zvoleném způsobu dopravy a dopravci pohybuje mezi 24 a 72 hodinami.

Dopravné hradí dodavatel v případě, že celková částka objednávky přesáhne hodnotu 8 000,- Kč bez DPH.

Limit pro dopravné zdarma se nevztahuje na poplatek za dobírku.

Vrácení zboží

Záruka jakosti je stanovena v záručním listě. Záruka běží ode dne prodeje zboží ke konečnému zákazníkovi.

Odběratel se stává vlastníkem zboží až po úplném zaplacení kupní ceny. Odpovědnost za poškození zboží přechází na odběratele okamžikem převzetí zboží.

Při odběru zboží přes internet má kupující právo podle § 53 odst. 7, zboží do 14 dnů bez udání důvodu vrátit (v původním obalu a nepoškozené). Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy podle odst. 7, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení a děje se tak pouze převodem z bankovního účtu na bankovní účet.

III. PRAVIDLA VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem.

Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Dojde-li k poškození během přepravy, je kupující povinen sepsat s přepravcem reklamační protokol. V takovém případě vyřizuje dále reklamaci s přepravcem odesílatel.

Ihned po převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat množství, povrchovou úpravu a typ zboží. Případné nesrovnalosti v dodávce je odběratel povinen nahlásit nejpozději do dvou pracovních dnů od obdržení zboží.

Nároky kupujícího z vad zboží mohou být uplatněny pouze v případě, že kupující splní své reklamační povinnosti a umožní prohlídku zboží.

Případné nárokování reklamace je možné pouze na základě předchozího jednání s dodavatelem. Není možné jednostranné vrácení zboží k reklamaci kupujícím bez souhlasu dodavatele.

Ke zboží postoupenému k reklamaci je kupující povinen přiložit kromě podrobného popisu závady  paragon / fakturu o zakoupení zboží.

Veškeré reklamace týkající se možných záměn zboží, tj. záměny barevných kombinací, typů a počtu kusů řeší pouze oddělení odbytu a to na mailové adrese pety@giacomini.cz, nebo na tel. 737 079 727. 

O výsledku reklamace rozhodují vždy techničtí pracovníci dodavatele, kteří jsou povinni vystavit písemné vyjádření k reklamaci a to v zákonné lhůtě 30-ti dnů.

Dodavatel je povinen uskutečnit náhradní plnění, a to podle vlastní volby nebo na základě dohody s kupujícím. Náhrada se řeší buď odstraněním vad opravou a nebo dodáním náhradního zboží.

Zboží zaslané k reklamaci musí být zabaleno tak, aby během přepravy nedošlo k poškození. Za vady vzniklé přepravou nedostatečně chráněného zboží nese odpovědnost odesílatel.

Při reklamaci tenisových a badmintonových raket, musí mít raketa vždy výplet, i když je poškozený. Pokud k reklamaci pošlete nevypletené rakety, nebude tato reklamace řešena a vrátíme Vám ji zpět.

IV. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Základní záruční doba, pokud není pro některé druhy výrobků uvedeno jinak, je 24 měsíců.

Dodavatel neodpovídá za závady vzniklé nesprávným používáním, neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením, způsobeným odběratelem, nebo konečným spotřebitelem.

V. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu GIACOMINI CZECH, s.r.o., Erbenova 15, 466 02 Jablonec nad Nisou. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (prostřednictvím citovaného kontaktního formuláře včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Dodavatel neručí za chyby vzniklé v tisku.

 

Poučení o obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Poučení dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Provozovatel e-shopu jako správce osobních údajů (dále jen „Správce") tímto v souladu s ustanovením Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „Nařízení"), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt ") o tom, že:

  • Osobní údaje Subjektu, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu v reklamačním řízení. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu je tedy plnění kupní smlouvy a plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.
  • Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.
  • Osobní údaje Subjektu budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně po dobu 10let dle zákona o DPH.
  • Při zpracování osobních údajů Subjektu nebude docházet k jejich automatickému profilování.
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky předány poskytovateli doručovacích služeb a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy.
  • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.
  • Subjekt má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

kde nás najdete | kontakty | registrace

NÁKUPNÍ KOŠÍK » Položek: 0
0,00 Kč

Dodavatel

GIACOMINI CZECH, s.r.o.
Erbenova 15
466 02 Jablonec nad Nisou 

Telefon:(+420) 737 079 727
Fax:(+420) 483 736 070
E-mail:info@arnesport.cz
Web:www.arnesport.cz

GPS: 50° 43.9650' N, 15° 11.4878' E

PROVOZNÍ DOBA PRODEJNY

po-čt 7:30 - 15:00
pá     7:30 - 14:00
polední přestávka 12:00 - 12:30

Rychlý kontakt